Trgovinski promet Rusije i Hrvatske u 1. polugodištu 2015.

Glavni proizvodi, koji se izvoze i Hrvatske, su sljedeći: fosilno gorivo, nafta i njezini proizvodi, bitumenske tvari; mineralni voskovi, nuklearni reaktori, oprema i mehanični uređaji i njihovi dijelovi, električni strojevi i oprema, njihovi dijelovi, drvna masa, proizvodi od drveta, odjeća, trikotaža strojnog ili ručnog veza.
BDP Hrvatske iznosio je u 2014. 57 milijardi američkih dolara. U 2015. očekuje se pad od 15% (pogledaj grafikon 1).
Grafikon 1. Dinamika BDP-a Hrvatske (u američkim dolarima)

grafik


Izvor: International Monetary Fund (IMF)
Prema podacima godišnjeg rejtinga Svjetske banke Doing Business, Hrvatska zauzima 39. mjesto prema kategoriji ”jednostavnost vođenja biznisa”.

U 2014. Hrvatska je zauzela 61. mjesto od 175 države u skladu s Transparency International’s Corruption Perceptions Index.

2. Trgovinski promet između Rusije i Hrvatske za 1. polugodište 2015.

U 1. polugodištu 2015. zajednički trgovinski promet između Rusije i Hrvatske iznosio je 0, 63 milijarde američkih odlara. Tako se trgovinski promet između dviju država smanjio za 35% u odnosu na 1. polugodište 2014., kad je trgovinski promet iznosio 0, 97 milijardi dolara.

Ruski izvoz u Hrvatsku smanjio se tijekom tog razdoblja za 30% u odnosu na 1. polugodište 2014. godine, do količine od 0, 53 američkih dolara (vidi Tablicu 1, Grafika 2). Izvoz iz Hrvatske iznosi 0, 09 američkih milijardi (-54%). Pozitivni saldo trgovinskog balansa iznosio je 0,44 američkih milijardi dolara.

Tablica 1. Izvoz i uvoz između Rusije i Hrvatske (u američkim dolarima)

Tablica 1. Izvoz i uvoz između Rusije i Hrvatske (u američkim dolarima)

 2010.2011.2012.2013.2014.1. polugodište 2014.1. polugodište 2015.
izvoz$0.91$0.86$0.36$1.34$1.52$0.77$0.53
uvoz$0.32$0.34$0.35$0.39$0.31$0.20$0.09

Grafikon 2. Izvoz i uvoz između Rusije i Hrvatske tijekom 5 godina (u američkim dolarima)

graf

Osnovni udio ruskog izvoza u Hrvatskoj otpada: 

 • Fosilno gorivo, nafta i naftni proizvodi, bitumenske tvari, mineralni voskovi
 • Gnoj
 • Prirodni ili kultivirani biseri, dragocjeno ili poludragocjeno kamenje, dragocjeni metali
 • Nuklearni reaktori, atomski reaktori, oprema i mehanička oprema; njihovi dijelovi
 • Električni strojevi i oprema, njihovi dijelovi
 • Crni metali
 • Papir i karton; proizvodi od papira, kartona
 • Namještaj; dijelovi za krevet, madraci
 • Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, azbesta, liskuna ili itd.
 • Drvo i produkti od drveta
 • Plastične mase i plastični proizvodi 

(vidi Tablicu 2, Grafika 3)

U 1. polugodištu 2015. najveći rast izvoza (u usporebi s 1. polugodištem 2014.) zabilježile su isporuke bisera. Najveći pad količine izvoza dogodio se u isporukama drveta (-80%).

Hrvatska isporučuje Rusiji: 

 • Farmaceutske proizvode
 • Nuklearne reaktore, atomske reaktore, opremu i mehaničke uređaje; njihove dijelove
 • Odjeću i odjevne dijelove, trikotaže strojnog ili ručnog veza
 • Električne uređaje i opremu, njihove dijelove
 • Eterična ulja i (rezinoide), parfumerijska, kozmetička ili toaletna sredstva
 • Sol; sumpor, zemlja i kamen, materijali za žbuku, vapno i cement
 • Proizvode od crnih materijala
 • Plastične mase i proizvode od nje
 • Razne prehrambene proizvodi
 • Razne gotove proizvodi
 • Predmete odjeće i odjevne dijelovi, osim trikotažnog strojnog ili ručnog veza

(vidi Tablicu 3, Grafika 4). 

Najveći pad količine uvoza dogodio se u isporukama električnih strojeva (-67%).

Dodaci:

Tablica 2: Osnovni tipovi izvoznih proizvoda iz Rusije u Hrvatsku (u tisućama američkih dolara)

ТН ВЭД

Proizvodi

Godina

Promjena tijekom godine

Udio u strukturi izvoza

1. polugodište 2014.

1. polugodište 2015.

27

Fosilno gorivo, nafta i naftni proizvodi, bitumenske tvari, mineralni voskovi

737232

500096

-32%

93.8%

31

Gnojivo

9135

19901

118%

3.7%

71

Prirodni ili kultivirani biseri, dragocjeno ili poludragocjeno kamenje, dragocjeni metali

0

379

0.1%

84

Nuklearni reaktori, atomski reaktori, oprema i mehanička oprema; njihovi dijelovi

234

504

115%

0.1%

85

Električni strojevi i njihova oprema; njihovi dijelovi

491

676

38%

0.1%

72

Crni metali

693

497

-28%

0.1%

48

Papir i karton; proizvodi od papira ili kartona

1079

473

-56%

0.1%

94

Namještaj; dijelovi za krevet, madraci

102

185

81%

0.0%

68

Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, azbesta, liskuna ili itd.

97

261

169%

0.0%

44

Drvo i produkti od drveta

1334

269

-80%

0.1%

39

Plastična masa i proizvodi od nje

15

133

787%

0.02%

 

 

Grafikon 3. Struktura robe ruskog izvoza u Hrvatskoj za 1. polugodište 2015.

Izvor: ITC Trade Map

 

Tablica 3. Osnovni tipovi uvoznih proizvoda iz Hrvatske (u tisućama američkih dolara)

ТН ВЭД

Proizvodi

Godina

Promjene tijekom godine

Udio u strukturi izvoza

1. polugodište 2014.

2. polugodište 2015.

30

Farmaceutski proizvodi

70764

39167

-45%

42.34%

84

Nuklearni reaktori, atomski reaktori, oprema i mehanički uređaji; njihovi dijelove

27561

11877

-57%

12.84%

61

Odjeća i odjevni dijelovi, trikotaže strojnog ili ručnog veza

15887

10496

-34%

11.35%

85

Električni uređaji i oprema, njihovi dijelovi

12471

4138

-67%

4.47%

33

Eterična ulja i (rezinoide), parfumerijska, kozmetička ili toaletna sredstva

14882

5446

-63%

5.89%

25

Sol; sumpor, zemlja i kamen, materijali za žbuku, vapno i cement

1312

1081

-18%

1.17%

73

Proizvodi od crnih materijala

3886

1525

-61%

1.65%

39

Plastične mase i proizvodi od nje

1783

1187

-33%

1.28%

21

Razni prehrambeni proizvodi

5087

1853

-64%

2.00%

96

Razni gotovi proizvodi

1385

1007

-27%

1.09%

62

Predmeti odjeće i odjevni dijelovi, osim trikotažnog strojnog ili ručnog veza

1418

950

-33%

1.03%

 

Izvor: ITC Trade Map

Grafikon 4. Struktura robe ruskog izvoza iz Hrvatske u 1. polugodištu 2015.

Izvor: http://hr.rbth.com/

Planirate li poslovno putovanje u Rusiju i zemlje bivšeg SSSR-a – obratite se agenciji Atlantis Travel. Stručno i uslužno osoblje rado će Vam pomoći u pronalasku i rezervaciji smještaja, povoljnih avionskih karata, brzo i jednostavno izdati vizu za Rusiju, te pružiti svu potrebnu podršku na putovanjtu.

…jer putovanje u Rusiju počinje u Alantis Travel-u

« Vrati se na prethodnu stranicu